obekti

Последните ни обекти

Изграждане на високоефективно парково и алейно осветление с използване на ВЕИ, кв. "Железник" гр. Стара Загора.

Изпълнени обекти

Наши клиенти са:

След създаването на Елми ООД, основен клиент на фирмата е тогавашното „Електроразпределително Дружество – Стара Загора” със своите подразделения в Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово, за които компанията е осъществявала следната дейност - изграждане и основен ремонт на въздушни и кабелни електропроводи Ср.Н и НН; ОР на ТП; монтаж на БКТП и изнасяне меренето на границата на собственост. След приватизацията на енергийните дружества фирмата има сключен рамков договор за извършване на ел.монтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обекти на ЕВН-Електроразпределение – КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Чирпан, КЕЦ Загоре. Освен рамковия договор ЕЛМИ ООД е изпълнявала и отделни обществени поръчки в КЕЦ Хасково, КЕЦ Раднево, КЕЦ Нова Загора и КЕЦ Поморие.

 

Elmi Vetrokom-1Vetrokom

Обект: Изграждане на вятърен парк „Бузлуджа” на двадесет и девет вятърни генератора по 2,5 MW

Извършена работа:

 

Надморска височина на строежа: 1 400 м
Обща инсталирана мощност: 72,5 мВт. Извършената работа е по проект на Фурлендър/ Германия /.

Изграждане на фундаментите на 29 вятърни генератора, заедно с нужните кранови площадки и места за товарене

 • 20 бр ветрогенератора по 2,5 мВт - 2009 г.
 • 9 бр ветрогенератора по 2,5 мВт - 2011 г.
 • 1 450 тона арматура,
  • 11 220 м3 бетон

Пълната реализация на вътрешните електрически мрежи (кабелни ел провди Ср.Н със сечение от 120-400 мм2) - 48 км., външна ел. връзка (от пoвишаваща П/С 20/110kv до ВЕ 110kv Освобождение изпълнен с кабел 110kv тип AXLJ 1x400/40 на ABB) - 9 км. и комуникационни трасета (оптични кабели положени в земята между генераторите и изтеглени по ВЕ-110kv Освобождение) - 38 км.

Възложител: Ветроком ООД
Обект: Фотоволтаичен парк с. Самоводене 3.124 MW
Elmi SUNDAY-SDN-1 Извършена работа: Изработка на фундаменти, монтаж на металните конструкции и PV панели.
Изграждане на кабелните линии, Изграждане на помещения, и монтаж на оборудване в тях - високоволтова част, трансформатори и инвертори.
Обект: Фотоволтаичен парк гр. Златарица 21 MW
Извършена работа: Извършени земно-изкопни работи за вертикална планировка - 1 100 000 м3
Обект: Фотоволтаичен парк с. Остър камък –Харманли– 5.1 MW.
Извършена работа: Извършени земно-изкопни работи за вертикална планировка – 250 000 м3
Изработка на фундаменти, монтаж на металните конструкции и PV панели.
Изграждане на кабелните линии, Изграждане на помещения, и монтаж на оборудване в тях- високоволтова част, трансформатори и инвертори.
Възложител: SUNDAY SDN – Република Корея
Обект: „ЕВН – България Електроразпределение”- гр. Стара Загора
Извършена работа: Рамков договор за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре, КЕЦ Чирпан - външно ел.захранване на сгради, изграждане на тръбни мрежи, кабелни и въздушни мрежи ниско и средно напрежение, изграждане на бетонни, метални и мачтови трафопостове.
Обект: МОЛ Пловдив/ Adidas, Hush Puppies, Opinions/

Извършена работа: ”Изграждане на ел. инсталация и включване на изводи за временно ел. захранване към временните си ел. табла на обща стойност : 16 081,53€
Възложител: Инстрой ЕООД

 

mall3

Обект: Външно електро захранване на Търговски и развлекателен комплекс с трафопост и подземен паркинг – PARK MALL
Извършена работа: Извършено СМР – външно ел. захранване, кабели, тръбна мрежа, трансформатори и оборудван трафопост. Общата стойност на обекта е 287 487,89€
Възложител: Евробилд ООД
.
.
.
Обект: Основен ремонт, престрояване и надстрояване на съществуващ универсален магазин гр. Първомай по част „конструкции”
Извършена работа:

Разрушителни работи (механизирано разрушаване на цялата стоманобетонова конструкция на съществуващия РУМ), изкопни работи (машинен изкоп, превоз със самосвали, насип с баластра и трошен камък, уплътняване и вертикално планиране). Изграждане на външна и вътрешна канализационна мрежа, водопровод. Ел. инсталации и пожароизвестяване.

Извършената работа възлиза на 219 558,30 лв.

Възложител: Аделмакс ООД
Обект: Логистичен център
Извършена работа: Външно и вътрешно ел.захранване ( доставка и полагане на кaбели- СВТ, ПВВ-МБ1, UTP промишлено и улично
осветление и др.) сградна водопроводна мрежа, площадкова канализация, пожароизвестяване, геодезическо заснемане и вертикална планировка.
Извършената работа възлиза на 76 726,34 €
Възложител: Логистик БГ ООД

knauf

Обект: „Изграждане на пътна връзка от път III- 5504, км. 4+950 до завод за гипсови плоскости „Кнауф”км. 0+000 до км 1+900”.
Извършена работа: Строителни и монтажни работи за обекта
Извършената работа възлиза на 1 108 184,55 €
Възложител: Община Гълъбово (обществена поръчка)
Обект: „Завод за гипсови плоскости Кнауф България”

Извършена работа:

Строителна част, асфалтов път, електрическа част, ограда, водно и газово трасе и технологична част.
Електрическата част се състои от : Доставка на РVС тръба, полагане на пластмасови тръби директно в изкоп с пясък, изтегляне на кабел НН, направа на кабелна муфа 240мм2 и др.
Всичко е на обща стойност: 221 584,61€

Възложител: Кнауф България ЕООД
.
Обект: Захранващи кабели СрН и НН за асфалтова база „Медвен"
Извършена работа: Направа на тръбна мрежа за кабели, изграждане на БКТП 20кV за обща стойност 81 922 лв.
Възложител: Пътно поддържане Стара Загора ЕООД

autohit2

Обект: Изложбена зала за автомобили, автосервиз и административно битови сгради в имот 002489, м.”Чанлък „ земл. Стара Загора.
Извършена работа: Доставка и полагане, демонтаж и монтаж на кабел и демонтаж и монтаж на БКТП и други СМР-та. Обща стойност: 141 510 лв.
Възложител: Автохит 2000 ООД
.

ekovat

Обект: Външно захранване на Фотоволтаични генератори в имот 075011, в м. „Челията” в землището на с. Сърнево, общ. Раднево.
Извършена работа: Доставка и монтаж на кабели, БКТП, трансформатори, изпитване кабел високо напрежение и др. Обща стойност 30 665,00 €.
Възложител: Ековат ЕООД гр. Раднево
Обект: Рамков договор за строително – монтажни работи на обекти „Магазини Мтел”
Извършена работа: Аварийни и текущи ремонти на обекти „Магазини Мтел”
Възложител: Мобилтел ЕАД
Обект: Община Стара Загора
Извършена работа: Ремонт на пътища, Ремонт на Автогара Стара Загора,
Реконструкция на тръбни мрежи на БТК, ЕВН, Кейбъл Тел на територията на Общината.
Възложител: Община Стара Загора
Обект: Поддръжка и изграждане на ново улично осветление гр. Стара Загора
Извършена работа:
Възложител: Хит ООД
Обект: ПАРК МОЛ Стара Загора и Кино Арена
Извършена работа: Външно електро захранване и осветление
Възложител: ПАРК МОЛ Стара Загора и Кино Арена
Обект: ПМУ АД Бургас
Извършена работа: „ Ел. захранване на катодни станции”. Извършените дейности са на стойност 31 602,79 €.
Обект: Супермаркет Била, гр. Димитровград
Извършена работа: Изкопни работи и вертикална планировка
Обект: Административна сграда за нуждите на регионалните структури на МТСП гр. Стара Загора
Извършена работа: Реконструкция и преустройство
Обект: Хипермаркет Практикер
Извършена работа: Външно електро захранване на магазин ПРАКТИКЕР Стара Загора. Изтегляне на кабели 20 kV, монтаж на трансформатори, изграждане на разпределителна уредба КРУ 20 kV. Обща стойност на извършените дейности 222 300 лв.
Обект: Централна ЖП Гара София
Извършена работа:

Реконструкция перонно осветление Централна ЖП Гара София

Общата стойност на извършените дейности възлиза на 236 106 лв.

Възложител: НК „ЖИ” Енергосекция София
Обект: Хоризонт-Иванов ООД
Извършена работа: Разрушаване на съществуващи сгради, изваждане на фундаменти и шахти, натрошаване на бетоновите елементи,
бетонови и асфалтови площадки, на фракция и отделяне на арматурата от елементите. Извършената работа възлиза на 107 416.88 €.
Възложител:

Хоризонт - Иванов ЕООД- Плевен

 

bobcat1

Обект: Изграждане на улична осветителна уредба в кв. Железник Изток и изграждане на високоефективно парково и алейно осветление с фотоволтаични модули

Извършена работа:

 Монтирани нови 34 стълба за улично осветление окомплектовани с LED осветители.
Монтирани 70 бр. стълба с LED осветители и фотоволтаични модули.

Възложител Община Стара Загора

karadzalovo2

Обект: Изграждане на трасе 110 кV. за ФВП с. Караджалово
Извършена работа:

Изградено тpасе 110 кV - 6 500 м.
Монтирани муфи за 110 кV кабел - 6 бp.
Изпълнен оптически кабел 13 000 м.

 

Възложител:

EЛ ТЕСТ ЕООД - гр. София

 

 • ЕВН – България Електроразпределение”- гр. Стара Загора
 • “Е.ОН България” – гр. Варна
 • НК „Железопътна инфраструктура” - Енергосекция София
 • Община Стара Загора
 • Община Гълъбово
 • „Мини Марица Изток Раднево”
 • „Енемона” АД клон Гълъбово
 • SUNDAY SDN – Република Корея
 • „М-тел” АД
 • „Кнауф България” ЕООД
 • Овергаз
 • ПСК „Ес Би Ес” АД
 • „Логистик БГ” ООД,
 • „Ауто Виа” ЕООД,
 • „Бисер Олива” АД
 • „Магнит Мат” ООД
 • „Строителна Компания Загора” ЕАД,
 • „Строителство и монтаж” ООД гр. Раднево,

Референции

FULDA Haskovo adelmax

EVN KEC St Zagora

EVN KEC Zagore Gara Sofia Gara Sofia 1

 

 

Knauf Avtohit1-2000 Logistik Praktiker Vetrokom Knauf patista

 

 

zheleznik1 vetrokom2 sunday ostar_kamak sunday samovodene sunday zlatarica